Pravna obvestila Filtriraj
Informacije

Pravna obvestila

Pravna obvestila

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala BTC-City.com (v nadaljevanju tudi portal) se nanaša na pogoje uporabe vsebin in storitev na spletnih straneh portala BTC-City.com ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. obiskovalci spletnega portala BTC-City.com.

Ponudnik spletnih strani portala BTC-City.com si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal BTC-City.com neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal BTC-City.com, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

Pogoji so veljavni na vseh podstraneh. V primeru nestrinjanja s pogoji, ogleda oziroma uporabe spletne strani ne opravite. Šteje se, da je uporabnik z vsakim ogledom oziroma uporabo spletne strani, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in je v njih privolili brez omejitev.

Pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur.

Družba BTC d.d. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnih straneh.

Družba BTC d.d. se obvezuje, da je delovanje portala v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov,, Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. 

Družba BTC d.d. se s svojim poslovanjem trudi, da so vse informacije, objavljene na portalu točne in ažurne, kljub temu pa si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala na portalu brez predhodne najave. Družba BTC d.d. ne odgovarja za pravilnost in popolnost podatkov na portalu in prav tako ne za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Družba BTC d.d. ne preverja vsebine spletnih strani, ki so povezane s portalom in ni odgovorna za vsebino katerekoli druge strani, ki je na kakršenkoli način povezana s portalom.

Dostop do portala BTC-City.com je praviloma omogočen 24 ur na dan, vsak dan v tednu. Zaradi razlogov tehnične ali druge narave si družba BTC d.d. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop ali drugače omeji oziroma ustavi delovanje portala.

Dostop in uporaba portala se izvaja na lastno odgovornost in se uporablja le za osebne namene. Do vseh vsebin uporabnik lahko dostopa brezplačno.

Za dostop in uporabo določenih delov portala se zahteva registracija. Pri odprtju uporabniškega računa mora uporabnik posredovati določene podatke, ki morajo biti točni in ažurni. Uporabnik z registracijo soglaša, da družba BTC d.d. posredovane podatke uporabi za namen delovanja portala oziroma kot je opredeljeno v nadaljevanju. Družba BTC d.d. se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnala v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporabnik portala je lahko vsaka oseba, ki ga na kakršenkoli način uporablja. Družba BTC d.d. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro strojne ali programske opreme uporabnika zaradi obiska in operiranja ali za kakršnokoli drugo škodo, ki bi nastala zaradi uporabe portala, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije.

Družba BTC d.d. si prizadeva, da bosta dostop in uporaba portala kar se da varna, vendar pri tem uporabnika opozarja, da so zlorabe kljub temu možne. Uporabnik je dolžan portal uporabljati v skladu s splošnimi pogoji in drugimi objavljenimi pravili na tej spletni strani ter vso veljavno zakonodajo.

Uporabnik je pri uporabi portala www.btc-city.com dolžan predvsem:

 • spoštovati vse veljavne predpise, ki urejajo uporabo tega portala,
 • uporabljati portal na način, ki ne povzroča škode ali kakršnih koli drugih nevšečnosti (preobremenitve, preprečitve dostopa, prenašanja virusov idr.) tako na portalu, programski ter strojni opremi, družbi BTC d.d., kot tudi ostalim uporabnikom in tretjim osebam,
 • se vzdržati ravnanj, ki spodbujajo rasno, politično in versko nestrpnost, diskriminirajo na podlagi narodnostne pripadnosti ali spolne usmerjenosti,
 • se ne posluževati sovražnega govora, uporabe groženj, poniževalnega, opolzkega načina izražanja,
 • portal uporabljati v lastne namene, pri tem je prepovedano kakršnokoli razmnoževanje, spreminjanje, prenašanje, prodajanje, oddajanje vsebin na katerih imajo pravice tretje osebe ali kakršnokoli drugačno kršenje pravic drugih oseb,
 • spoštovati varstvo osebnih podatkov drugih uporabnikov.

Družba BTC d.d. si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja zgornjih določb ali kakršnih koli drugih kršitev uporabi vsa zakonita sredstva, ki so ji na voljo za čimprejšnjo odstranitev nastalih posledic. Ob tem uporabnika opozarja, da lahko v primeru utemeljenega suma zlorabe oziroma možnosti zlorabe uporabniku omeji ali popolnoma onemogoči dostop do spletne strani, zavrne dodelitev uporabniškega imena in/ali zahteva povrnitev nastale škode ter stroškov.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s portalom se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.

O domnevnih kršitvah in zlorabah spletne strani lahko uporabnik družbi BTC d.d. sporoči preko e- pošte na naslov urednistvo@btc-city.com ali po navadni pošti na BTC d.d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Identiteta in kontaktni podatki upravljalca

BTC d.d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Več o varstvu osebnih podatkov preberite tukaj.

Avtorske pravice

Vsa tekstualna, slikovna in zvočna vsebina portala je v lasti družbe BTC d.d. in njenih pogodbenih partnerjev ali uporabnikov portala, ki objavljajo svoje vsebine na portalu in je kot taka varovana z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

Vsa programska oprema uporabljena na tej strani je last družbe BTC d.d.
Vse zaščitene znamke, ki so uporabljene na portalu, so v lasti družbe BTC d.d. ali v lasti drugih lastnikov.

Licenca za uporabo strani

Družba BTC d.d. dovoljuje omejeno dostop do portala za osebno rabo. V dvomu se šteje, da je osebna raba vsaka raba portala, pri kateri uporabnik uporablja portal z izključnim namenom informiranja in komuniciranja za lastne nekomercialne potrebe.

Družba BTC d.d. ne dovoljuje nikakršne drugačne rabe portala, snemanja vsebin, razen shranjevanja v cache brskalnik ali spreminjanja vsebine ali oblike strani, razen s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe BTC d.d. Družba BTC d.d. tudi prepoveduje kakršnokoli drugačno rabo portala, kot na primer a ne izključno uporaba za nadaljnjo prodajo, kopiranje in uporaba katalogov in cenikov ali druge načine uporabe, ki niso zajete v pojem osebne rabe, taki uporabniki pa tudi niso pridobili predhodnega pisnega privoljenja s strani družbe BTC d.d.

Ničesar, kar vsebuje ta portal, ni mogoče tolmačiti kot podelitev licence ali pravice do uporabe blagovne znamke brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe BTC d.d. oz. tretje osebe, ki bi lahko bila lastnik blagovnih znamk, ki so prikazane na tej spletni strani.

Uporabniške vsebine

Družba BTC d.d uporabnikom na portalu omogoča podajanje komentarjev, mnenj, nalaganje fotografij, video vsebin ter objavljanje drugih lastnih vsebin.

Uporabnik se s posredovanjem vsebin zavezuje, da ima na teh vsebinah avtorskopravna upravičenja in da ne obstaja tretja oseba, ki bi lahko uveljavljala kakršnekoli pravice iz tega naslova.

S posredovanjem lastnih vsebin uporabnik portala na družbo BTC d.d. brezplačno, neomejeno in izključno  prenaša materialna avtorskopravna upravičenja, vse za namene delovanja portala.

Uporabnik tako glede na predhodno navedeno med drugim na družbo BTC d.d. prenaša naslednje avtorske pravice:

 • pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem,
 • pravico reproduciranja,
 • pravico javnega prikazovanja in predvajanja,
 • pravico do neomejenega javnega prenašanja vsebin in vsakega drugega podobnega izkoriščanja z vso sedanjo in prihodnjo predvajalno tehniko ter pravica dajanja na voljo javnosti,
 • pravico do predelave vsebin v kakšno koli drugo obliko,
 • pravico do izdelave kopij,
 • ter vse ostale za namen delovanja spletne strani potrebne materialne avtorske pravice.

Družba BTC d.d. ni odgovorna za uporabniške vsebine na portalu. Za njih v celoti pravno odgovarja uporabnik, tako nasproti družbi BTC d.d. kot tudi nasproti tretjim osebam. Ob tem si družba BTC d.d. pridržuje pravico brisanja, premikanja ali urejanja uporabniških vsebin, ki so kakorkoli nesprejemljive za objavo.

Registracija

Za svoje aktivnosti na portalu, opravljene preko uporabniškega računa, uporabnik v celoti pravno odgovarja. Spletna stran se uporablja za osebno rabo in je prepovedana registracija drugih oseb brez njihovega dovoljenja. Družba BTC d.d. uporabniku spletne strani svetuje, da skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Pri tem ga opozarja, da naj se izogiba shranjevanju gesel in uporabniških imen na javnih računalnikih. V primeru utemeljenega suma zlorabe uporabniškega računa s strani tretjih oseb, je uporabnik dolžan nemudoma obvestiti družbo BTC d.d.. Družba BTC d.d. ne  odgovarja za zlorabe s strani tretjih nepooblaščenih oseb.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Uvodna predstavitev vizije varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Družba BTC d.d. si je in si vseskozi prizadeva za ustrezno in skrbno varovanje osebnih podatkov. Od uveljavitve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR), so se nekatere pravice posameznikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov spremenile. V nadaljevanju  vas, z namenom upravičiti vaše zaupanje, da z nami delite vaše osebne podatke, seznanjamo s ključnimi elementi obdelave vaših osebnih podatkov ter pravicami, ki jih v zvezi s tem imate.

Predstavitev upravljalca in njegovih obvez

Upravljavec osebnih podatkov je družba BTC d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).

Upravljavec pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) ni imenoval, ker osebnih podatkov ne obdeluje v obsegu, ki bi zahteval njeno imenovanje.

Ob tem se upravljavec osebnih podatkov obvezuje, da bo varoval osebne podatke fizičnih oseb v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1  z vsemi spremembami) in GDPR.).

Družba BTC d.d. nadalje po določilih Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1  z vsemi spremembami in GDPR), ki opredeljuje organizacijske, tehnične postopke in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov ter njihovo nepooblaščeno obdelavo.

Vsak uporabnik upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja, da bo zbrane podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve razen pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev.

Nameni obdelave osebnih podatkov, pravna podlag za njihovo obdelavo ter rok hrambe osebnih podatkov

Pravna podlaga

Upravljavec bo zbrane osebne podatke obdeloval za namene in v obsegu, za katere je uporabnik  prostovoljno podal svojo privolitev, ki velja do preklica.

Namen obdelave in rok hrambe

Dnevniške datoteke

Ob vsakem obisku portala se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika kot na primer a ne izključno IP številka, verzija brskalnika, čas obiska,… Družba BTC d.d. teh podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki, temveč jih zbira z namenom zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Podatki se hranijo do 30 dni od obiska spletne strani.

Registracija in naročanje na eČasopis

Pri registraciji in naročanju na eČasopis (mailing) poleg vaše IP številke družba BTC d.d. obdeluje tudi:

 • ime in priimek, naslov elektronske pošte, področje zanimanja, kraj zanimanja, tip vsebine, kanal preko katerega je bilo soglasje dano ter zgodovina, čas in način sprememb osebnih podatkov;
 • seznam artiklov, ki si jih uporabnik shrani v seznam želja.

Podatki se obdeluje za namene obveščanje o novicah, novostih, dogodkih, akcijah, nagradnih igrah, pošiljanje e-časopisa in pošiljanje vabil ter omogočanje funkcionalnosti »Moj seznam želja«.

Od prejemanja eČasopisa se uporabnik lahko odjavi kadarkoli, in sicer tako, da

 • ·odgovori na prejeto elektronsko sporočilo in v predmet ali vsebino elektronskega sporočila zapiše »Odjava«;
 • pošlje »Odjava« na elektronski naslov urednistvo@btc-city.com;
 • ·odjavo uredi v svojem profilu na portalu BTC-City.com

Podatki se shranjujejo do preklica.

Pravice posameznikov (uporabnikov) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahtevek za dostop ali izbris je potrebno poslati po elektronski pošti na urednistvo@btc-city.com ali po pošti na BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana.Prav tako ima uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da se osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Privolitev k uporabi osebnih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče s pisno izjavo na elektronski naslov urednistvo@btc-city.com., pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem le-te.

Piškotki

>>Več o piškotkih